• سکوت، قدرت درون گراها در دنیایی که از حرف زدن باز نمی ایستد
    میزبان
    شمس و طغرا
  • دیوان حافظ نفیس گویا
    دیوان حافظ قابدار نفیس با جلد چرم
    سهم من