اصول برقراری رابطه انسانی با کودک و نوجوان


معرفی
نویسنده این کتاب به لزوم و اهمیت رابطه صحیح و انسانی والدین با فرزندانشان اشاره کرده و به والدین، این مهم را آموزش میدهد.

Proof 1

  • تعداد صفحات : 153 ،
  • قطع : رقعی ،
  • عنوان اصلی : اصول برقراری رابطه انسانی با کودک و نوجوان ،
  • نویسنده : احمد بهپژوه ،
  • ناشر : نهضت پویا ،

Proof 2

  • نویسنده این کتاب به لزوم و اهمیت رابطه صحیح و انسانی والدین با فرزندانشان اشاره کرده و به والدین، این مهم را آموزش میدهد.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock