بر بال باد


معرفی
دلم می خواهد هنوز هم تو را آن دخترک سبکبال و رویایی ببینم که با کلامی قلبت می شکست و با نگاهی از عشق لبریز می شدی . باور کن که ما می توانیم همچون پرندگان از کوچکترین نوای یکدیگر ,تا اوج آسمان عشق پرواز کنیم اما...

کتاب بربال باد علاوه بر داستان گیرا,جذاب و لطیف دارای نکاتی است که مستقیم یا غیر مستقیم می تواند بر دیدگاه بسیاری خوانندگان به عنوان تجربه ای نو اثر گذارد.نویسنده در کتاب همان بازی شطرنج و لحظات حساس و تصمیمات بحرانی را مطرح ساخته که بر زندگی قهرمانان کتاب اثر ژرف گذارده است.

چهارمین اثر نویسنده ای است که با هر کتاب منظرگاهی نو می گشاید و خوانندگان خود را غافلگیر می سازد.چگونه است که او می تواند از رفتن تا پیچ و خم تکرار پرهیز کند و همچنان هر اثر خود را با طراوتی تازه بیافریندو زندگی یک جامعه ی هر چند کوچک را با هنرمندی ترسیم کند.

Proof 1

Proof 2

  • دلم می خواهد هنوز هم تو را آن دخترک سبکبال و رویایی ببینم که با کلامی قلبت می شکست و با نگاهی از عشق لبریز می شدی . باور کن که ما می توانیم همچون پرندگان از کوچکترین نوای یکدیگر ,تا اوج آسمان عشق پرواز کنیم اما...

    کتاب بربال باد علاوه بر داستان گیرا,جذاب و لطیف دارای نکاتی است که مستقیم یا غیر مستقیم می تواند بر دیدگاه بسیاری خوانندگان به عنوان تجربه ای نو اثر گذارد.نویسنده در کتاب همان بازی شطرنج و لحظات حساس و تصمیمات بحرانی را مطرح ساخته که بر زندگی قهرمانان کتاب اثر ژرف گذارده است.

    چهارمین اثر نویسنده ای است که با هر کتاب منظرگاهی نو می گشاید و خوانندگان خود را غافلگیر می سازد.چگونه است که او می تواند از رفتن تا پیچ و خم تکرار پرهیز کند و همچنان هر اثر خود را با طراوتی تازه بیافریندو زندگی یک جامعه ی هر چند کوچک را با هنرمندی ترسیم کند.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
11