ترکی استانبولی در سفر


معرفی
با استفاده از این کتاب، هنگام مسافرت به ترکیه و دیگر کشورهای ترکی زبان، میتوانید منظور خود را در موقعیتهای مختلفی که قرار میگیرید به دیگران بفهمانید و از منظور دیگران نیز آگاهی یابید.

این کتاب در عین حال، یک ابزار آموزشی برای یادگیری مکالمه زبان ترکی استانبولی است.

کتاب با پرسش و پاسخ، شما را با موقعیتهای مختلف و نیازهای زبانی این موقعیتها آشنا میکند؛ دارای واژهنامهای برای یافتن سریع واژهها و معانی فارسی آنهاست و در ضمن تلفظ هر کلمه ترکی با استفاده از الفبای فارسی در زیر یا در مقابل هر واژه آورده شده است.

Proof 1

Proof 2

  • با استفاده از این کتاب، هنگام مسافرت به ترکیه و دیگر کشورهای ترکی زبان، میتوانید منظور خود را در موقعیتهای مختلفی که قرار میگیرید به دیگران بفهمانید و از منظور دیگران نیز آگاهی یابید.

    این کتاب در عین حال، یک ابزار آموزشی برای یادگیری مکالمه زبان ترکی استانبولی است.

    کتاب با پرسش و پاسخ، شما را با موقعیتهای مختلف و نیازهای زبانی این موقعیتها آشنا میکند؛ دارای واژهنامهای برای یافتن سریع واژهها و معانی فارسی آنهاست و در ضمن تلفظ هر کلمه ترکی با استفاده از الفبای فارسی در زیر یا در مقابل هر واژه آورده شده است.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
11