آرامش گوسفندی


معرفی
در این دنیای شلوغ همه ما نیاز داریم که یک لحظه وقت پیدا کنیم تا از خود تنش زدایی کنیم،

از خود مراقبت کنیم، و خود را خنک کنیم.

ولی انجام این کار بدون مزاح,

توصیههایی از جانب یک دوست

ترغیب شدن و کلمات حکیمانهای

درباره چگونگی باز کردن گرهها و

رها کردن ذهن

از تنشها و فشارهای زندگی مدرن، مقدور نیست .

Proof 1

Proof 2

 • در این دنیای شلوغ همه ما نیاز داریم که یک لحظه وقت پیدا کنیم تا از خود تنش زدایی کنیم،

  از خود مراقبت کنیم، و خود را خنک کنیم.

  ولی انجام این کار بدون مزاح,

  توصیههایی از جانب یک دوست

  ترغیب شدن و کلمات حکیمانهای

  درباره چگونگی باز کردن گرهها و

  رها کردن ذهن

  از تنشها و فشارهای زندگی مدرن، مقدور نیست .

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
10