اقتصاد کلان


معرفی
ویژه دانشجویان و کارشناسان

براستی از بزرگترین وظائف و رسالتهای نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور است که ضمن گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه آموزه های نظری، تحقیقات و آموزش کاربردی را توسعه دهند طوری که آموزش نظریه ها ضمن برخورداری از بالاترین کیفیتهای انتزاعی و علمی به بهترین وجهی با واقعیتها و عملکرد جامعه آمیخته شده هم انعکاسی از قوانین حاکم بر پدیده ها در شرایط بومی آن و هم ابزاری برای تغییر آنها در راستای مطلوب جامعه باشد.

هدف از آموزش کاربردی جز برداشتن گامی در این راستا نیست و اقتصاد کلان کاربردی از اولین محصولات چنین تلاشی است که الحمدا... مورد استقبال دانشجویان و کارشناسان قرارگرفته و در مرحله ویرایش جدید انتشار خود تجدیدنظر کامل کمر به خدمت خوانندگان بسته است.

کتاب حاضر دارای 16 فصل، شامل مطالب و تحلیلهای نظری، کاربردها و ملاحظات عملی اقتصاد کلان و اطلاعات دیگر در این زمینه است. تاکید آن بر جنبه های اطلاعاتی و تحلیلهای مقدماتی است و به عنوان یک کتاب پایه مخاطب را با گستره وسیعی از مفاهیم ، تعاریف، اصول، نظریه ها، تحلیلها و آمار و اطلاعات اقتصادی آشنا می سازد.


Proof 1

 • تعداد صفحات : 476 ،
 • قطع : وزیری ،
 • عنوان اصلی : اقتصاد کلان ،
 • نویسنده : احمد اخوی ،

Proof 2

 • ویژه دانشجویان و کارشناسان

  براستی از بزرگترین وظائف و رسالتهای نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور است که ضمن گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه آموزه های نظری، تحقیقات و آموزش کاربردی را توسعه دهند طوری که آموزش نظریه ها ضمن برخورداری از بالاترین کیفیتهای انتزاعی و علمی به بهترین وجهی با واقعیتها و عملکرد جامعه آمیخته شده هم انعکاسی از قوانین حاکم بر پدیده ها در شرایط بومی آن و هم ابزاری برای تغییر آنها در راستای مطلوب جامعه باشد.

  هدف از آموزش کاربردی جز برداشتن گامی در این راستا نیست و اقتصاد کلان کاربردی از اولین محصولات چنین تلاشی است که الحمدا... مورد استقبال دانشجویان و کارشناسان قرارگرفته و در مرحله ویرایش جدید انتشار خود تجدیدنظر کامل کمر به خدمت خوانندگان بسته است.

  کتاب حاضر دارای 16 فصل، شامل مطالب و تحلیلهای نظری، کاربردها و ملاحظات عملی اقتصاد کلان و اطلاعات دیگر در این زمینه است. تاکید آن بر جنبه های اطلاعاتی و تحلیلهای مقدماتی است و به عنوان یک کتاب پایه مخاطب را با گستره وسیعی از مفاهیم ، تعاریف، اصول، نظریه ها، تحلیلها و آمار و اطلاعات اقتصادی آشنا می سازد.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock