در تکاپوی انسانیت


معرفی
این کتاب به آنانی تقدیم می گردد که اشتیاق دارند پیش از مرگ با خویشتن روبرو گردند بنابراین به آنانی تقدیم می گردد که میکوشند به زندگی معنای خاص خود را ببخشند.

در قرن ششم پیش از میلاد مسیح, فیلسوف فرهیخته,کونگ فوتسه(کنفسیوس) اظهار تاسف نمود که:

((چرا جهانیان برای خویشتن این همه نگرانی و تشویش پدید میآورند؟ تمام راهها به یک جا منتهی میشود . تمام افکار به نتایج مشابهی میرسند.پس چرا جهانیان برای خویش این همه نگرانی و تشویش بوجود میآورند؟))

این سوال که پرسشی بسیار انسانی است در اذهان انسانهای بیشماری,بدانگونه که درگیر روزمرگیهای زندگی هستند, بگونهی نگران کنندهای طنین میافکند. آنچه بیش از هر چیز دیگری هشدار دهنده است این است که به نظر میرسد در طی چندین هزار سال اخیر به پاسخ این سوال نزدیک نشدهایم. برعکس, ما به سوء استفاده نمودن و از بین بردن خویش و دیگران همت گماردهایم.

ظاهرا ما توانایی لذت بردن از خودانگیختگی و شگفتی موجود در معنویات را بیش از پیش از دست میدهیم. به نظر میرسد ما از این حقیقت که همگی جزئی از کل و بشریت هستیم جدا شده و به سوی خودمحوری و کوتهفکری پسروی کردهایم.

در نتیجه ما و دنیایی که در آن بهسر میبریم عمدتا آکنده از استعدادهای بالقوهی زیادی هستیم که هنوز تحقق نیافته است و همگی ما بسیار کمتر از آنچه که میتوانیم باشیم, هستیم.

هستی مانند نقش پیچیدهای است که اگر قرار باشد ما در آن کلیتی متعالی را تجربه کنیم, بایستی شکوفا شود. در این صورت زندگی هیچ کس با اهمیتتر و یا کماهمیتتر از زندگی دیگری نیست و یا هیچ یک از ما با مسولیتتر یا کم مسولیتتر از دیگری نیستیم,زیرا در درون هریک از ما جزئی اساسی از یک کل نهفته است.

اگر هر یک از ما مسئولیت شکوفا سازی زندگیمان را از طریق زیستن به عنوان انسانهایی تمامعیار نپذیریم, در این صورت ما به سرگذشت طولانی بشر و از دست دادن جبرانناپذیر موقعیتهایی را که به تنهایی میتواند مکمل چنین تصویری از زندگی باشد, تداوم خواهیم بخشید.ما بدینگونه به ایجاد نگرانی و تشویش برای خویش و دیگران ادامه میدهیم و پرسش کنفسیوس همچنان برجای میماند.

این اث تلاشی ناچیز در تجلیل از انسانیت است. انسانیت, این مرتبهی والای انسانی, که اگر بطور کامل و واقعی زیسته شود میتواند حقیقتا زیبایی , قدرت و معنای هستی را شکوفا سازد.

این اثر به عنوان سرآغاز و چالشی برای آنانی که در راه خودشناسی , عزتنفس, رشد شخصیت, دگرگونی و خودشکوفایی گام برمیدارند نگاشته شدهاست.


Proof 1

Proof 2

 • این کتاب به آنانی تقدیم می گردد که اشتیاق دارند پیش از مرگ با خویشتن روبرو گردند بنابراین به آنانی تقدیم می گردد که میکوشند به زندگی معنای خاص خود را ببخشند.

  در قرن ششم پیش از میلاد مسیح, فیلسوف فرهیخته,کونگ فوتسه(کنفسیوس) اظهار تاسف نمود که:

  ((چرا جهانیان برای خویشتن این همه نگرانی و تشویش پدید میآورند؟ تمام راهها به یک جا منتهی میشود . تمام افکار به نتایج مشابهی میرسند.پس چرا جهانیان برای خویش این همه نگرانی و تشویش بوجود میآورند؟))

  این سوال که پرسشی بسیار انسانی است در اذهان انسانهای بیشماری,بدانگونه که درگیر روزمرگیهای زندگی هستند, بگونهی نگران کنندهای طنین میافکند. آنچه بیش از هر چیز دیگری هشدار دهنده است این است که به نظر میرسد در طی چندین هزار سال اخیر به پاسخ این سوال نزدیک نشدهایم. برعکس, ما به سوء استفاده نمودن و از بین بردن خویش و دیگران همت گماردهایم.

  ظاهرا ما توانایی لذت بردن از خودانگیختگی و شگفتی موجود در معنویات را بیش از پیش از دست میدهیم. به نظر میرسد ما از این حقیقت که همگی جزئی از کل و بشریت هستیم جدا شده و به سوی خودمحوری و کوتهفکری پسروی کردهایم.

  در نتیجه ما و دنیایی که در آن بهسر میبریم عمدتا آکنده از استعدادهای بالقوهی زیادی هستیم که هنوز تحقق نیافته است و همگی ما بسیار کمتر از آنچه که میتوانیم باشیم, هستیم.

  هستی مانند نقش پیچیدهای است که اگر قرار باشد ما در آن کلیتی متعالی را تجربه کنیم, بایستی شکوفا شود. در این صورت زندگی هیچ کس با اهمیتتر و یا کماهمیتتر از زندگی دیگری نیست و یا هیچ یک از ما با مسولیتتر یا کم مسولیتتر از دیگری نیستیم,زیرا در درون هریک از ما جزئی اساسی از یک کل نهفته است.

  اگر هر یک از ما مسئولیت شکوفا سازی زندگیمان را از طریق زیستن به عنوان انسانهایی تمامعیار نپذیریم, در این صورت ما به سرگذشت طولانی بشر و از دست دادن جبرانناپذیر موقعیتهایی را که به تنهایی میتواند مکمل چنین تصویری از زندگی باشد, تداوم خواهیم بخشید.ما بدینگونه به ایجاد نگرانی و تشویش برای خویش و دیگران ادامه میدهیم و پرسش کنفسیوس همچنان برجای میماند.

  این اث تلاشی ناچیز در تجلیل از انسانیت است. انسانیت, این مرتبهی والای انسانی, که اگر بطور کامل و واقعی زیسته شود میتواند حقیقتا زیبایی , قدرت و معنای هستی را شکوفا سازد.

  این اثر به عنوان سرآغاز و چالشی برای آنانی که در راه خودشناسی , عزتنفس, رشد شخصیت, دگرگونی و خودشکوفایی گام برمیدارند نگاشته شدهاست.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
10