راهنمای تصمیم گیری بهتر


معرفی
با مطالعه این کتاب میتوانیم راه تصمیمگیری بهتر را نزد خودمان بیاموزیم و از نتایج مطلوبتر آن در زندگی خصوصی خود بهرهمند شویم.

اگر اکثر ما در زندگی، بهتر تصمیمگیری کنیم، قادر به معامله بهتر هستیم و میتوانیم اجتماع و خانوادههای بهتری داشته باشیم.

Proof 1

Proof 2

  • با مطالعه این کتاب میتوانیم راه تصمیمگیری بهتر را نزد خودمان بیاموزیم و از نتایج مطلوبتر آن در زندگی خصوصی خود بهرهمند شویم.

    اگر اکثر ما در زندگی، بهتر تصمیمگیری کنیم، قادر به معامله بهتر هستیم و میتوانیم اجتماع و خانوادههای بهتری داشته باشیم.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
10