روانشناسی بی وفایی و خیانت


معرفی
(شناسایی، بررسی و تحلیل بیوفایی و خیانت همسران)

بیوفایی و خیانت همسر امری است که اغلب افراد متاهل به نحوی، در موقعیتی و یا در دورهای نگرانی حاصل از آن را تجربه مینمایند. زوجی را نمیتوان یافت که مصونیت کامل از بابت این آسیب و بیماری داشته باشد. در صورت وقوع چنین امری، همسر، فرزندان و سایر وابستگان آسیبهای ناشی از آن را تجربه خواهند نمود.

در مجموع بیوفایی و خیانت یک آسیب و بیماری است که قابل مداوا و برطرف شدن است، ولی پایان زندگی مشترک نیست.

زوجی را نمی توان یافت که مصونیت کامل از این آسیب داشته باشند ...


Proof 1

 • تعداد صفحات : 249 ،
 • قطع : رقعی ،
 • عنوان اصلی : روانشناسی بی وفایی و خیانت ،
 • نویسنده : سعید کاوه ،
 • ناشر : هنرسرای اندیشه ،

Proof 2

 • (شناسایی، بررسی و تحلیل بیوفایی و خیانت همسران)

  بیوفایی و خیانت همسر امری است که اغلب افراد متاهل به نحوی، در موقعیتی و یا در دورهای نگرانی حاصل از آن را تجربه مینمایند. زوجی را نمیتوان یافت که مصونیت کامل از بابت این آسیب و بیماری داشته باشد. در صورت وقوع چنین امری، همسر، فرزندان و سایر وابستگان آسیبهای ناشی از آن را تجربه خواهند نمود.

  در مجموع بیوفایی و خیانت یک آسیب و بیماری است که قابل مداوا و برطرف شدن است، ولی پایان زندگی مشترک نیست.

  زوجی را نمی توان یافت که مصونیت کامل از این آسیب داشته باشند ...

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock