سیر تحول در تجزیه و تحلیلهای اقتصاد کلان


معرفی
کتاب حاضر شامل 12 فصل است، پس از ارائه مقدمه که در فصل اول بدان اشاره شده است، سه فصل بعدی تحت عناوین فصل دوم مکتب کلاسیک، فصل سوم مکتب نئوکلاسیک ها(مارژینالیست ها)و فصل چهارم مکتب ساختارگرایان و مکتب تاریخی آلمان مورد بررسی قرار گرفته اند.

سه فصل بعدی شامل فصل پنجم، تحت عنوان مکتب اقتصادی کینز ، فصل ششم تحت عنوان مکتب پولی و یا مکتب شیکاگو و بالاخره فصل هفتم مکتب اقتصاد کلان طرف عرضه مورد بررسی قرار گرفته اند.

در فصول بعدی مکتب سیکل تجاری پولی و سیکل تجاری واقعی معرفی شده اند.

پس از آن در فصل دهم مکتب کینزی های جدی معرفی شده است. فصل یازدهم تحت عنوان ارزیابی و نتیجه گیری به مقایسه ای بین دو مکتب جدید در اقتصاد کلان پرداخته و سپس مسیر و جهت تحقیقات در آینده را پیشنهاد نموده و بالاخره در فصل پایانی جمعبندی و نتیجه گیری از این کتاب آورده شده است.


Proof 1

 • تعداد صفحات : 479 ،
 • قطع : وزیری ،
 • وزن کتاب : 682 ،
 • عنوان اصلی : سیر تحول در تجزیه و تحلیلهای اقتصاد کلان ،
 • بارکد : 9789644681097 ،
 • نویسنده : ابراهیم گرجی ،

Proof 2

 • کتاب حاضر شامل 12 فصل است، پس از ارائه مقدمه که در فصل اول بدان اشاره شده است، سه فصل بعدی تحت عناوین فصل دوم مکتب کلاسیک، فصل سوم مکتب نئوکلاسیک ها(مارژینالیست ها)و فصل چهارم مکتب ساختارگرایان و مکتب تاریخی آلمان مورد بررسی قرار گرفته اند.

  سه فصل بعدی شامل فصل پنجم، تحت عنوان مکتب اقتصادی کینز ، فصل ششم تحت عنوان مکتب پولی و یا مکتب شیکاگو و بالاخره فصل هفتم مکتب اقتصاد کلان طرف عرضه مورد بررسی قرار گرفته اند.

  در فصول بعدی مکتب سیکل تجاری پولی و سیکل تجاری واقعی معرفی شده اند.

  پس از آن در فصل دهم مکتب کینزی های جدی معرفی شده است. فصل یازدهم تحت عنوان ارزیابی و نتیجه گیری به مقایسه ای بین دو مکتب جدید در اقتصاد کلان پرداخته و سپس مسیر و جهت تحقیقات در آینده را پیشنهاد نموده و بالاخره در فصل پایانی جمعبندی و نتیجه گیری از این کتاب آورده شده است.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
10