فرانسه در سفر


معرفی
با استفاده از این کتاب، هنگام مسافرت به فرانسه و دیگر کشورهای فرانسه زبان، میتوانید منظور خود را در موقعیتهای مختلفی که قرار میگیرید به دیگران بفهمانید و از منظور دیگران نیز آگاهی یابید. این کتاب در عین حال، یک ابزار آموزشی برای یادگیری مکالمه زبان فرانسه است.

کتاب با پرسش و پاسخ شما را با موقعیتهای مختلف و نیازهای زبانی این موقعیتها آشنا میکند؛ دارای واژهنامهای برای یافتن سریع واژهها و معانی فارسی آنهاست و در ضمن تلفظ هر کلمه فرانسه با استفاده از الفبای فارسی در زیر یا در مقابل هر واژه آورده شده است.

Proof 1

Proof 2

  • با استفاده از این کتاب، هنگام مسافرت به فرانسه و دیگر کشورهای فرانسه زبان، میتوانید منظور خود را در موقعیتهای مختلفی که قرار میگیرید به دیگران بفهمانید و از منظور دیگران نیز آگاهی یابید. این کتاب در عین حال، یک ابزار آموزشی برای یادگیری مکالمه زبان فرانسه است.

    کتاب با پرسش و پاسخ شما را با موقعیتهای مختلف و نیازهای زبانی این موقعیتها آشنا میکند؛ دارای واژهنامهای برای یافتن سریع واژهها و معانی فارسی آنهاست و در ضمن تلفظ هر کلمه فرانسه با استفاده از الفبای فارسی در زیر یا در مقابل هر واژه آورده شده است.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
11