مدیریت بر اساس ارزشها


معرفی
با راهکارهای این نویسنده 500 شرکت در فهرست بهترین شرکتهای جهان قرار گرفتهاند و پس از عملی شدن این راهکارها این کتاب جمعآوری شده است. این کتاب شما را نصیحت نمیکند بلکه با یک داستان شیرین راهکارهای بسیار ارزشمندی به دست شما میدهد تا شما هم بتوانید مجموعه تحت نظارت خود را به بهترین وضعیت سودرسانی و بازدهی برسانید.

Proof 1

Proof 2

  • با راهکارهای این نویسنده 500 شرکت در فهرست بهترین شرکتهای جهان قرار گرفتهاند و پس از عملی شدن این راهکارها این کتاب جمعآوری شده است. این کتاب شما را نصیحت نمیکند بلکه با یک داستان شیرین راهکارهای بسیار ارزشمندی به دست شما میدهد تا شما هم بتوانید مجموعه تحت نظارت خود را به بهترین وضعیت سودرسانی و بازدهی برسانید.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
13