مهارتهای زندگی


معرفی
همین حالا از خود بپرسید آیا از راهبردی در زندگی استفاده میکنید؟ یا نه ، به طور واکنشی روزهایتان را پشت سر میگذارید بدون نقشه و برنامه با مشکلات زندگی روبه رو میشوید و معتقد به ((هر چه پیش آید خوش آید)) هستید . اگر این طور است درگیر رقابت نیستید . این راه رسیدن به موفقیت نیست . برندهها قواعد بازی را میشناسند ، برنامه دارند و بنابراین در مقایسه با آنهایی که قواعد بازی را نمیدانند موفقتر ظاهر میشوند . موضوع عجیبی نیست یک حقیقت ساده است . شما هم باید قواعد بازی را بدانید و برنامه و نقشه داشته باشید . باید از خود بپرسید : ((آیا به راستی به سمت هدفم میروم؟ )) آیا سرگردان نیستم؟ آیا کاری که امروز میکنم همان کاری است که به انجام دادنش راغب هستم ؟ آیا آنچه را دارم دقیقا همان چیزی است که میخواهم؟ یا نه ، از آن جهت به آنچه دارم راضی هستم که به دست آوردنش آسان بود ،به تلاش چندانی احتیاج نداشت ، رسیدن به آن هول انگیز نبود وگرنه من چیزی جز این میخواستم. )) میدانم سوالات سختی هستند ، اما آیا شما به راستی جواب اینها را پیشاپیش نمیدانید ؟

Proof 1

Proof 2

  • همین حالا از خود بپرسید آیا از راهبردی در زندگی استفاده میکنید؟ یا نه ، به طور واکنشی روزهایتان را پشت سر میگذارید بدون نقشه و برنامه با مشکلات زندگی روبه رو میشوید و معتقد به ((هر چه پیش آید خوش آید)) هستید . اگر این طور است درگیر رقابت نیستید . این راه رسیدن به موفقیت نیست . برندهها قواعد بازی را میشناسند ، برنامه دارند و بنابراین در مقایسه با آنهایی که قواعد بازی را نمیدانند موفقتر ظاهر میشوند . موضوع عجیبی نیست یک حقیقت ساده است . شما هم باید قواعد بازی را بدانید و برنامه و نقشه داشته باشید . باید از خود بپرسید : ((آیا به راستی به سمت هدفم میروم؟ )) آیا سرگردان نیستم؟ آیا کاری که امروز میکنم همان کاری است که به انجام دادنش راغب هستم ؟ آیا آنچه را دارم دقیقا همان چیزی است که میخواهم؟ یا نه ، از آن جهت به آنچه دارم راضی هستم که به دست آوردنش آسان بود ،به تلاش چندانی احتیاج نداشت ، رسیدن به آن هول انگیز نبود وگرنه من چیزی جز این میخواستم. )) میدانم سوالات سختی هستند ، اما آیا شما به راستی جواب اینها را پیشاپیش نمیدانید ؟

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
13