نیروی تفکر مثبت


معرفی
* اندیشه : سازنده یا ویرانگر *

نویسنده کتاب معتقد است که هر کس معمار و سازندگی زندگی خویش است و چنین باورهایی را مثلا دست تقدیر و یا قضا و قدر و سرنوشت، گردش ستارگان و غیره میتوان با نیروی اندشه مثبت از ذهن زدود و اثرات منفی آن را با قدرت اراده و طرز تفکر صحیح از میان برداشت. در این کتاب می خوانیم::

چگونه بخت با انسان یار می شود ؟

در خلوت سکوت بهتر می توان تصمیم گرفت

حقیقت قابل کتمان نیست

معرفت نفس چیست

مکاشفه وجود

راز بزرگ زندگی

ایمان کور و هدف هستی

نیروی تخیل در زندگی مردان بزرگ

حافظه و ضمیر باطن

راه اعتدال

حسادت دوزخ عشق

سرنوشت ما در دست خود ماست نه در گردش اختران

قدرت اصلی در ذهن و باطن ماست

و.....


Proof 1

Proof 2

 • * اندیشه : سازنده یا ویرانگر *

  نویسنده کتاب معتقد است که هر کس معمار و سازندگی زندگی خویش است و چنین باورهایی را مثلا دست تقدیر و یا قضا و قدر و سرنوشت، گردش ستارگان و غیره میتوان با نیروی اندشه مثبت از ذهن زدود و اثرات منفی آن را با قدرت اراده و طرز تفکر صحیح از میان برداشت. در این کتاب می خوانیم::

  چگونه بخت با انسان یار می شود ؟

  در خلوت سکوت بهتر می توان تصمیم گرفت

  حقیقت قابل کتمان نیست

  معرفت نفس چیست

  مکاشفه وجود

  راز بزرگ زندگی

  ایمان کور و هدف هستی

  نیروی تخیل در زندگی مردان بزرگ

  حافظه و ضمیر باطن

  راه اعتدال

  حسادت دوزخ عشق

  سرنوشت ما در دست خود ماست نه در گردش اختران

  قدرت اصلی در ذهن و باطن ماست

  و.....

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
14