ورود موقت کالا


معرفی
ورود موقت کالا

مجموعه قوانین، مقررات، دستورالعمل و ضوابط

- موادی از قانون مقررات صادرات و واردات و آئینامه اجرایی آن

- موادی از قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن

- ضوابط و بخشنامه های گمرک ایران

- تشریفات ورود و ترخیص کالای ورود موقت

- برخی از عناوین کالاهایی که به عنوان ورود موقت پذیرفته می شود


Proof 1

Proof 2

 • ورود موقت کالا

  مجموعه قوانین، مقررات، دستورالعمل و ضوابط

  - موادی از قانون مقررات صادرات و واردات و آئینامه اجرایی آن

  - موادی از قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن

  - ضوابط و بخشنامه های گمرک ایران

  - تشریفات ورود و ترخیص کالای ورود موقت

  - برخی از عناوین کالاهایی که به عنوان ورود موقت پذیرفته می شود

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock