چشمهای سرگردان


معرفی
داستان ارغوان یک روایت آشناست. من نیز آن هنگام که قصه اش را خواندم. دانستم که بسیاری از حالات او همان روحیات من است ...

ما تا قصه کسی را نخوانیم,به احوال خود پی نمیبریم ...و هر گاه که از سرگذشت زنان و دخترانی چون ارغوان می شنویم می فهمیم که ما نیز با او و تمامی ذهنیاتش و جوه مشترک بسیاری داریم .تنها تفاوت ما با او این است که قصه ما را کسی نشنیده و با آشفتگی های خود مقایسه نکرده است ...و اکنون می دانم سرگردانی چشمهای من به حیرانی نگاه توست.


Proof 1

  • تعداد صفحات : 332 ،
  • قطع : رقعی ،
  • وزن کتاب : 390 ،
  • عنوان اصلی : چشمهای سرگردان ،
  • بارکد : 9789647259590 ،
  • نویسنده : فریده نجفی (مشیری) ،
  • ناشر : شادان ،

Proof 2

  • داستان ارغوان یک روایت آشناست. من نیز آن هنگام که قصه اش را خواندم. دانستم که بسیاری از حالات او همان روحیات من است ...

    ما تا قصه کسی را نخوانیم,به احوال خود پی نمیبریم ...و هر گاه که از سرگذشت زنان و دخترانی چون ارغوان می شنویم می فهمیم که ما نیز با او و تمامی ذهنیاتش و جوه مشترک بسیاری داریم .تنها تفاوت ما با او این است که قصه ما را کسی نشنیده و با آشفتگی های خود مقایسه نکرده است ...و اکنون می دانم سرگردانی چشمهای من به حیرانی نگاه توست.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
13