چگونه زندگی تان را تغییر دهید؟


معرفی
توضیحات و تفسیرهای ساده ارنست هولمز در مورد اینکه چرا افکار و اندیشههای ما قدرتمند هستند میتواند به شما نشان دهد چگونه زندگیتان را با تغییر افکار و اندیشههایتان تغییر دهید.

آیا میخواهید رویاهایتان به حقیقت بپیوندد؟ آرزوها و خواستههای شما هر چه باشند, این حق شماست که به آنها برسید و شما میتوانید.

توانایی رسیدن به خواستهها و آرزوها در خود شما وجود دارد, در فکر و ذهن شما و شیوه اندیشیدن شما.

این کتاب به شما نشان میدهد که چگونه از دانش و حکمت الهی برای ارتقاء و بهبود زندگی خود کمک بگیرید.

Proof 1

Proof 2

  • توضیحات و تفسیرهای ساده ارنست هولمز در مورد اینکه چرا افکار و اندیشههای ما قدرتمند هستند میتواند به شما نشان دهد چگونه زندگیتان را با تغییر افکار و اندیشههایتان تغییر دهید.

    آیا میخواهید رویاهایتان به حقیقت بپیوندد؟ آرزوها و خواستههای شما هر چه باشند, این حق شماست که به آنها برسید و شما میتوانید.

    توانایی رسیدن به خواستهها و آرزوها در خود شما وجود دارد, در فکر و ذهن شما و شیوه اندیشیدن شما.

    این کتاب به شما نشان میدهد که چگونه از دانش و حکمت الهی برای ارتقاء و بهبود زندگی خود کمک بگیرید.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock