کلید طلایی جلسات


معرفی
تکنیکها و روشهای برگزار کردن جلسات موفق

جلسات کارآمد، سرعت و کارایی بیشتر به همراه میآورد. این کتاب ما را با اصلو و فنون برگزاری یک جلسه موفق آشنا میکند.

Proof 1

Proof 2

  • تکنیکها و روشهای برگزار کردن جلسات موفق

    جلسات کارآمد، سرعت و کارایی بیشتر به همراه میآورد. این کتاب ما را با اصلو و فنون برگزاری یک جلسه موفق آشنا میکند.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
16