گفته های روحیه بخش


معرفی
ذهن شما میتواند روی بدنتان تاثیر بگذارد. اندیشه شما، بر چگونگی احساستان اثر دارد. البته، آنچه میاندیشید شامل واژههاست که قدرت بالا بردن یا پائین آوردن روحیه شما را دارند. جملات کوچک این کتاب طوری انتخاب شده تا شما را یاری نماید که از گفته بعدی استفاده کنید. این جملات کوچک به طرز معجزهآسایی باعث بالاتر رفتن روحیه شما میشود. این جملات همه گفته انسانهای بزرگ دوران هستند که با ذکر نام گوینده آورده شدهاند.

Proof 1

Proof 2

  • ذهن شما میتواند روی بدنتان تاثیر بگذارد. اندیشه شما، بر چگونگی احساستان اثر دارد. البته، آنچه میاندیشید شامل واژههاست که قدرت بالا بردن یا پائین آوردن روحیه شما را دارند. جملات کوچک این کتاب طوری انتخاب شده تا شما را یاری نماید که از گفته بعدی استفاده کنید. این جملات کوچک به طرز معجزهآسایی باعث بالاتر رفتن روحیه شما میشود. این جملات همه گفته انسانهای بزرگ دوران هستند که با ذکر نام گوینده آورده شدهاند.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock