365 گام تا موفقیت


معرفی
(2 جلد)

این کتاب بر اساس بهترین ابزار، تکنیک و دستورالعملهایی است که با روش ساده آن میتوانید بهترین گامها را در بهبود زندگیتان بردارید. رابینز به شما نشان میدهد که چگونه در کمترین زمان به بهترین نتایج دست یابید.

گامهای بزرگ رابینز راهی به سوی زندگی بهتر است. این گامها سرلوحه موفقیتهای بیشماری است.

شناخت عمیق رابینز نسبت به مردم و جامعه سبب پیشرفت او شده است. او به خوبی میداند چه عاملی موجب موفقیت، سعادت و شادکامی زندگی مردم میشود.

Proof 1

Proof 2

  • (2 جلد)

    این کتاب بر اساس بهترین ابزار، تکنیک و دستورالعملهایی است که با روش ساده آن میتوانید بهترین گامها را در بهبود زندگیتان بردارید. رابینز به شما نشان میدهد که چگونه در کمترین زمان به بهترین نتایج دست یابید.

    گامهای بزرگ رابینز راهی به سوی زندگی بهتر است. این گامها سرلوحه موفقیتهای بیشماری است.

    شناخت عمیق رابینز نسبت به مردم و جامعه سبب پیشرفت او شده است. او به خوبی میداند چه عاملی موجب موفقیت، سعادت و شادکامی زندگی مردم میشود.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
13