در مکتب مولانا


معرفی
مثنوی شریف از سرآغاز دفتر اول، بشنو از نی چون حکایت میکند تا پایان مجلد ششم که به داستان شاهزادگان و دز هوشربا ختم شده است. سر تا پا بر محور عشق میگردد، بطوری که هیچ کدام از شش دفترش از اشعار گرم پرشور و حال در داستانهای عشق و عاشقی خالی نیست ...

طبیعت همه علتها و داروی جمیع بیماریها درون و روان بشر که از شهرت و غضب و نخوت و ناموس تولید میشود در مکتب عرفان مولوی همین عشق است.

نام کتاب را در مکتب مولانا از این جهت انتخاب کردم زیرا که دست پروردگان این مکتب نام و قلمشان بنحو موثری در شکلپذیری این کتاب متجلی است.

یکی از مقالات مربوطه حضرت عشق یا پای صحبت دوست از خانم آن ماری شیمل مولوی شناس مشهور که سالیان دراز عمر خود را در نقد و بررسی ابیات مولانا سپری ساخته و از دریای عمیق و پرمحتوای مثنوی گوهرهای فراوان صید نمود و راضی از این غوطهوری و گذران عمر خود ارادت خود را به مولانا بیان نموده است.

مباحث این کتاب ابتدا، درس گفتارهایی بود که از تاریخ آبان ماه سال 1378 به دعوت جمعی از دانشجویان رشته ادبیت تهران و مساعدت سرکار خانم قاری قرآن و خانم هاشمی در خانه فرهنگ گلها تشکیل گردید و بصورت جلسات هفتگی ادامه یافت. و سپس موسسه فرهنگی نشر جزیل با مدیریت آقای شیرازی کار چاپ و پخش این کتاب را عهدهدار گردید.

به امید روزی که خدمتگزاران فرهنگی- عملی جایگاه بلند مرتبه خویش را در جامعه یافته و به این ارزشهای متعالی بهای بیشتر داده شود. در مباحث این کتاب از منابع مختلفی استفاده گردید که مهمترین آنها عبارتند از :

- شرح مثنوی شریف، مرحوم دکتر فروزانفر

- شرح جامع مثنوی معنوی، استاد کریم زمانی

- مولوی نامه، مرحوم استاد جلالالدین همایی

- بحر در کوزه و سرنی، مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب

- تفسیر و تحلیل مثنوی، علامه جعفری

Proof 1

 • تعداد صفحات : 432 ،
 • قطع : وزیری ،
 • عنوان اصلی : در مکتب مولانا ،
 • نویسنده : سید محمد برهانی ،
 • ناشر : جزیل ،

Proof 2

 • مثنوی شریف از سرآغاز دفتر اول، بشنو از نی چون حکایت میکند تا پایان مجلد ششم که به داستان شاهزادگان و دز هوشربا ختم شده است. سر تا پا بر محور عشق میگردد، بطوری که هیچ کدام از شش دفترش از اشعار گرم پرشور و حال در داستانهای عشق و عاشقی خالی نیست ...

  طبیعت همه علتها و داروی جمیع بیماریها درون و روان بشر که از شهرت و غضب و نخوت و ناموس تولید میشود در مکتب عرفان مولوی همین عشق است.

  نام کتاب را در مکتب مولانا از این جهت انتخاب کردم زیرا که دست پروردگان این مکتب نام و قلمشان بنحو موثری در شکلپذیری این کتاب متجلی است.

  یکی از مقالات مربوطه حضرت عشق یا پای صحبت دوست از خانم آن ماری شیمل مولوی شناس مشهور که سالیان دراز عمر خود را در نقد و بررسی ابیات مولانا سپری ساخته و از دریای عمیق و پرمحتوای مثنوی گوهرهای فراوان صید نمود و راضی از این غوطهوری و گذران عمر خود ارادت خود را به مولانا بیان نموده است.

  مباحث این کتاب ابتدا، درس گفتارهایی بود که از تاریخ آبان ماه سال 1378 به دعوت جمعی از دانشجویان رشته ادبیت تهران و مساعدت سرکار خانم قاری قرآن و خانم هاشمی در خانه فرهنگ گلها تشکیل گردید و بصورت جلسات هفتگی ادامه یافت. و سپس موسسه فرهنگی نشر جزیل با مدیریت آقای شیرازی کار چاپ و پخش این کتاب را عهدهدار گردید.

  به امید روزی که خدمتگزاران فرهنگی- عملی جایگاه بلند مرتبه خویش را در جامعه یافته و به این ارزشهای متعالی بهای بیشتر داده شود. در مباحث این کتاب از منابع مختلفی استفاده گردید که مهمترین آنها عبارتند از :

  - شرح مثنوی شریف، مرحوم دکتر فروزانفر

  - شرح جامع مثنوی معنوی، استاد کریم زمانی

  - مولوی نامه، مرحوم استاد جلالالدین همایی

  - بحر در کوزه و سرنی، مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب

  - تفسیر و تحلیل مثنوی، علامه جعفری

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock