دیکشنری oxford فرانسه


معرفی
دیکشنری Oxford فرانسه دوسویه

انگلیسی - فرانسه

فرانسه - انگلیسی

بیش از 100 هزار واژه , اصطلاح و ترجمه در دیکشنری جدید فرانسه

شامل آخرین اتغییرات و لغات عامیانه

Proof 1

Proof 2

  • دیکشنری Oxford فرانسه دوسویه

    انگلیسی - فرانسه

    فرانسه - انگلیسی

    بیش از 100 هزار واژه , اصطلاح و ترجمه در دیکشنری جدید فرانسه

    شامل آخرین اتغییرات و لغات عامیانه

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock