راه بهتر زیستن


معرفی
( نویسنده کتاب پرفروش بازگشت رفتگر )

آگ ماندینو سرمشق تمامی نویسندگان کتابهای معنوی در دنیاست ولی روزگاری ورشکسته ای بود که قصد داشت با یک گلوله به زندگی رنج آور خویش خاتمه دهد.

این کتاب شرح 17 قانونی است که آگ ماندینو با آن زیست و زندگی اش را متحول ساخت. قوانینی ساده که با سهولت انجام می شوند . نسخه ای خردمندانه برای رشد درونی و جبران کاستی های زندگانی است که می تواند در زندگی شما نیز موثر واقع شود و حتی یک روز از زندگی تان نیز با احساس شکست ,غم , فقر, خجالت یا حس ترحم به خویشتن سپری نشود . راه بهتری هم برای زیستن وجود دارد . راهی که می تواند شما را در تحقق اهداف وآرزوهایتان یاری کند.

اکنون وی پرده از این راز مسرت بخش بر می دارد.

چگونگی مبدل شدن یک درمانده مایوس به یک میلیونر خوشحال!

Proof 1

Proof 2

  • ( نویسنده کتاب پرفروش بازگشت رفتگر )

    آگ ماندینو سرمشق تمامی نویسندگان کتابهای معنوی در دنیاست ولی روزگاری ورشکسته ای بود که قصد داشت با یک گلوله به زندگی رنج آور خویش خاتمه دهد.

    این کتاب شرح 17 قانونی است که آگ ماندینو با آن زیست و زندگی اش را متحول ساخت. قوانینی ساده که با سهولت انجام می شوند . نسخه ای خردمندانه برای رشد درونی و جبران کاستی های زندگانی است که می تواند در زندگی شما نیز موثر واقع شود و حتی یک روز از زندگی تان نیز با احساس شکست ,غم , فقر, خجالت یا حس ترحم به خویشتن سپری نشود . راه بهتری هم برای زیستن وجود دارد . راهی که می تواند شما را در تحقق اهداف وآرزوهایتان یاری کند.

    اکنون وی پرده از این راز مسرت بخش بر می دارد.

    چگونگی مبدل شدن یک درمانده مایوس به یک میلیونر خوشحال!

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
12