روانشناسی تنبلی


معرفی
* روش جدید گام به گام در کاهش تأخیرها *

این کتاب شما را با ابزاری آشنا میکند که به کمک آن بر تنبلی و بیحالی خود غلبه کنید.اما خواندن تنها کافی نیست. هدف این نیست که درک شما از مسئله افزایش یابد بلکه به جای آن باید رفتار شما تغییر کند, آنهم به اندازه زیاد.بدین منظور باید آنچه را که میخوانید در زندگی خود عملا به کار برید. این کتاب درباره مثالها و مفاهیم فرضی و مجرد صحبت نمیکند, بلکه درباره خود شما حرف میزند. خواهید دید که تنها نظریه پردازی نمیکند, بلکه درباره موانع ذهنی و روانی حرف میزند که شما را از رسیدن به آن شخصی که مایلید باشید,باز میدارد.


Proof 1

Proof 2

  • * روش جدید گام به گام در کاهش تأخیرها *

    این کتاب شما را با ابزاری آشنا میکند که به کمک آن بر تنبلی و بیحالی خود غلبه کنید.اما خواندن تنها کافی نیست. هدف این نیست که درک شما از مسئله افزایش یابد بلکه به جای آن باید رفتار شما تغییر کند, آنهم به اندازه زیاد.بدین منظور باید آنچه را که میخوانید در زندگی خود عملا به کار برید. این کتاب درباره مثالها و مفاهیم فرضی و مجرد صحبت نمیکند, بلکه درباره خود شما حرف میزند. خواهید دید که تنها نظریه پردازی نمیکند, بلکه درباره موانع ذهنی و روانی حرف میزند که شما را از رسیدن به آن شخصی که مایلید باشید,باز میدارد.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
11