شبهای تهران


معرفی
2 جلد

شبهای تهران براساس ماجراهای واقعی و پروندههای مراکز قضایی و انتظامی در دهه سی تنظیم شده است و به مناسبت حفظ حرمت انسانها و امکان اینکه پارهای از آنها هنوز زنده و یا برای دیگران قابل شناخت باشند, نامها واقعی نیستند.

Proof 1

  • تعداد صفحات : 1390 ،
  • قطع : رقعی ،
  • وزن کتاب : 1907 ،
  • عنوان اصلی : شبهای تهران ،
  • نویسنده : سیروس بهمن ،
  • ناشر : کوثر ،

Proof 2

  • 2 جلد

    شبهای تهران براساس ماجراهای واقعی و پروندههای مراکز قضایی و انتظامی در دهه سی تنظیم شده است و به مناسبت حفظ حرمت انسانها و امکان اینکه پارهای از آنها هنوز زنده و یا برای دیگران قابل شناخت باشند, نامها واقعی نیستند.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
11