طالع متولدین تیر


معرفی
این مجموعه کاملترین مجموعه دوازدهگانه طالعبینی است که بر اساس ، چهار طالعبینی ، خورشیدی ، هندی ، مصری و چینی به انضمام بخش ستاره شناسی ، به صورت مجزا برای زنان و مردان متولد ماههای مختلف تنظیم شده است ، با دانستن این مطالب ، علاوه بر جنبه علمی با اعتماد به نفس بیشتری به شناخت زوایای پیدا و پنهان خود و دیگران میپردازید و زندگی خود را با دنیای اطراف بهتر کنترل و پیش بینی میکنید.

Proof 1

Proof 2

  • این مجموعه کاملترین مجموعه دوازدهگانه طالعبینی است که بر اساس ، چهار طالعبینی ، خورشیدی ، هندی ، مصری و چینی به انضمام بخش ستاره شناسی ، به صورت مجزا برای زنان و مردان متولد ماههای مختلف تنظیم شده است ، با دانستن این مطالب ، علاوه بر جنبه علمی با اعتماد به نفس بیشتری به شناخت زوایای پیدا و پنهان خود و دیگران میپردازید و زندگی خود را با دنیای اطراف بهتر کنترل و پیش بینی میکنید.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock