قلی و ننه قلی


معرفی
داستانی شیرین برای کودکان

یکی بود یکی نبود . غیر از خدا هیچکس نبود . پیرزنی در کلبه ای روستایی زندگی می کرد . او پسری به نام قلی داشت ,برای همین مردم آبادی به او ننه قلی می گفتند .ننه قلی پیرزن بسیار مهربانی بود .آنها.....

کاملا مصور و جذاب


Proof 1

  • تعداد صفحات : 12 ،
  • قطع : خشتی ،
  • عنوان اصلی : قلی و ننه قلی ،
  • نویسنده : فلکناز سرخاب ،
  • ناشر : رز زرد ،

Proof 2

  • داستانی شیرین برای کودکان

    یکی بود یکی نبود . غیر از خدا هیچکس نبود . پیرزنی در کلبه ای روستایی زندگی می کرد . او پسری به نام قلی داشت ,برای همین مردم آبادی به او ننه قلی می گفتند .ننه قلی پیرزن بسیار مهربانی بود .آنها.....

    کاملا مصور و جذاب

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock