معمار سرنوشت خود باشید


معرفی
این کتاب حاوی نه اصل برای دستیابی به خواستهها و آرزوهای شماست.

یقین داریم با به کارگیری این نه اصل، از راهنمایی و هدایت باطنی بهرهمند خواهید شد. شما در این سفر تنها نیستید و خواهید دید که آمال و آرزوهایتان، درست مانند سرنوشت شما در زندگی روزانهتان متجلی خواهد شد.

Proof 1

Proof 2

  • این کتاب حاوی نه اصل برای دستیابی به خواستهها و آرزوهای شماست.

    یقین داریم با به کارگیری این نه اصل، از راهنمایی و هدایت باطنی بهرهمند خواهید شد. شما در این سفر تنها نیستید و خواهید دید که آمال و آرزوهایتان، درست مانند سرنوشت شما در زندگی روزانهتان متجلی خواهد شد.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
10