ناسازگاری و بزهکاری در کودکان


معرفی
* چگونه با مشکل فرار از خانه و اعمال خلاف کودک مبارزه کنیم! *

نویسنده در کتاب به موضوع بزهکاری و ناسازگاری کودکان و چگونگی برخورد موثر با آن که امروزه بسیاری از کشورها و همچنین کشور ما با آن دست به گریباناند، اشاره کرده است.

در این کتاب می خوانیم::

جرم شناسی و کالبد شناسی جرم

آیا بزهکاری و جرم نوعی بیماری است؟

قانون و کودک

14 سالگی مناسب ترین سن برای ارتکاب به جرم

آیا من برای جامعه خطر محسوب می شوم؟

جرمهای جنسی

شایع ترین بزهکاریهای کودکان در جوامع جهانی

جرمهای مالی

دوستانم در دارالتادیب

نمونه هایی از کودکان بزهکار

آیا ناتوانیهای جسمی عامل بزهکاری است؟

عقب ماندگی ذهنی و دخالت آن در بزهکاری

آیا عدم ذکاوت و بهره هوشی سبب بزهکاری می شود؟

فقدان مادر و تاثیر آن در بزهکاری

دوران مربوط به اجتماعی شدن کودک و تشکیل گروههای دوستی

خامواده و مدرسه

مدرسه و بزهکاری

تاثیرات اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی

فقر و نداری

مهاجرت و بزهکاری

فرضیه های مربوط به بزهکاری

نتیجه


Proof 1

Proof 2

 • * چگونه با مشکل فرار از خانه و اعمال خلاف کودک مبارزه کنیم! *

  نویسنده در کتاب به موضوع بزهکاری و ناسازگاری کودکان و چگونگی برخورد موثر با آن که امروزه بسیاری از کشورها و همچنین کشور ما با آن دست به گریباناند، اشاره کرده است.

  در این کتاب می خوانیم::

  جرم شناسی و کالبد شناسی جرم

  آیا بزهکاری و جرم نوعی بیماری است؟

  قانون و کودک

  14 سالگی مناسب ترین سن برای ارتکاب به جرم

  آیا من برای جامعه خطر محسوب می شوم؟

  جرمهای جنسی

  شایع ترین بزهکاریهای کودکان در جوامع جهانی

  جرمهای مالی

  دوستانم در دارالتادیب

  نمونه هایی از کودکان بزهکار

  آیا ناتوانیهای جسمی عامل بزهکاری است؟

  عقب ماندگی ذهنی و دخالت آن در بزهکاری

  آیا عدم ذکاوت و بهره هوشی سبب بزهکاری می شود؟

  فقدان مادر و تاثیر آن در بزهکاری

  دوران مربوط به اجتماعی شدن کودک و تشکیل گروههای دوستی

  خامواده و مدرسه

  مدرسه و بزهکاری

  تاثیرات اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی

  فقر و نداری

  مهاجرت و بزهکاری

  فرضیه های مربوط به بزهکاری

  نتیجه

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
13