هفت آسمان عشق


معرفی
* داستان یک زندگی واقعی*

* هفت آسمان عشق، داستان عشقی ناب است*

* عشقی از سر دوست داشتن نه تکرار مکررات *

فرنگیس دختری ایلیاتی که عشق را حس میکند و عاشق میشود اما هیچگاه تجربه نمیکند. او میایستد و بر پیمان عشق پای میفشارد. هر چند تاوان آن را نیز میپردازد. او در برابر سرنوشت میایستد ...

گوشهای از داستان:

زینب حیرت زده پرسید: چرا خانم مگه ازدواج بده؟

- نه! ولی من و احمد پسرخالهام از بچگی نامزد بودیم. قسم خورده بودیم که غیر از خودمون با هیشکی ازدواج نکنیم.

-پس چی شد خانم؟

- احمد تو یه تصادف شب عروسی کشته شد!

زینب محکم پشت دستش زد: ای خدا...

وقتی زینب رفت فرنگیس بفکر فرو رفت. این چه داستانی است که هر کس به من علاقهمند میشه اسمش احمده!

لحظهها در شوق و انتظار سپری میشد. هر دو پر از خواهش, اما هر دو خود دار و پایبند به عهد خویش. فردا صبح علی و احمد به قصد تمام کردن ماجرای گرفتن برگ عدم سازش و پرداخت نقدی به کانون رفتند...

Proof 1

 • تعداد صفحات : 401 ،
 • قطع : رقعی ،
 • وزن کتاب : 468 ،
 • عنوان اصلی : هفت آسمان عشق ،
 • بارکد : 9789647259637 ،
 • نویسنده : ر. اعتمادی ،
 • ناشر : شادان ،

Proof 2

 • * داستان یک زندگی واقعی*

  * هفت آسمان عشق، داستان عشقی ناب است*

  * عشقی از سر دوست داشتن نه تکرار مکررات *

  فرنگیس دختری ایلیاتی که عشق را حس میکند و عاشق میشود اما هیچگاه تجربه نمیکند. او میایستد و بر پیمان عشق پای میفشارد. هر چند تاوان آن را نیز میپردازد. او در برابر سرنوشت میایستد ...

  گوشهای از داستان:

  زینب حیرت زده پرسید: چرا خانم مگه ازدواج بده؟

  - نه! ولی من و احمد پسرخالهام از بچگی نامزد بودیم. قسم خورده بودیم که غیر از خودمون با هیشکی ازدواج نکنیم.

  -پس چی شد خانم؟

  - احمد تو یه تصادف شب عروسی کشته شد!

  زینب محکم پشت دستش زد: ای خدا...

  وقتی زینب رفت فرنگیس بفکر فرو رفت. این چه داستانی است که هر کس به من علاقهمند میشه اسمش احمده!

  لحظهها در شوق و انتظار سپری میشد. هر دو پر از خواهش, اما هر دو خود دار و پایبند به عهد خویش. فردا صبح علی و احمد به قصد تمام کردن ماجرای گرفتن برگ عدم سازش و پرداخت نقدی به کانون رفتند...

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
10