چگونه موفق و خوشبخت باشیم


معرفی
همه ما به موفقیت ارزش بسیاری قائل هستیم. با این حال بیشتر مواقع متوجه موفقیت نمیشویم و یا آن را درک نمیکنیم. موفق و خوشبخت هر دو به ما یاری میرسانند.

اگر خواستار آفریدن نتیجهای معین در زندگیتان هستید, باید صاحب درک عمیقی درباره آن باشید و در اصل چگونه کار کردن قوانینی که تجربه زندگیتان را تحت تاثیر قرار میدهند باشید.

هدف این کتاب, یاری رساندن در ساختن زندگی است که خواستار آن هستید. فقط صاحب قدرت تفهیم سطحی برای جهت بخشیدن به زندگیتان کافی نبوده, در عین حال, همانند گفته پل هاروی ((باقی مانده حکایت)) راهم باید بدانید.

اگر میخواهید موفقیت و خوشبختی بزرگترین بدست آورید، این کتاب را بخوانید.

راهکارهای سازنده در تقویت شخصیت و به واقعیت تبدیل کردن امیال و خواستهها

این کتاب چگونگی رسیدن به موفقیتهای بزرگ و خوشبختیهای بیرون از ردیف را نشان میدهد که بسیار کم با این مواجه میشویم.

Proof 1

Proof 2

 • همه ما به موفقیت ارزش بسیاری قائل هستیم. با این حال بیشتر مواقع متوجه موفقیت نمیشویم و یا آن را درک نمیکنیم. موفق و خوشبخت هر دو به ما یاری میرسانند.

  اگر خواستار آفریدن نتیجهای معین در زندگیتان هستید, باید صاحب درک عمیقی درباره آن باشید و در اصل چگونه کار کردن قوانینی که تجربه زندگیتان را تحت تاثیر قرار میدهند باشید.

  هدف این کتاب, یاری رساندن در ساختن زندگی است که خواستار آن هستید. فقط صاحب قدرت تفهیم سطحی برای جهت بخشیدن به زندگیتان کافی نبوده, در عین حال, همانند گفته پل هاروی ((باقی مانده حکایت)) راهم باید بدانید.

  اگر میخواهید موفقیت و خوشبختی بزرگترین بدست آورید، این کتاب را بخوانید.

  راهکارهای سازنده در تقویت شخصیت و به واقعیت تبدیل کردن امیال و خواستهها

  این کتاب چگونگی رسیدن به موفقیتهای بزرگ و خوشبختیهای بیرون از ردیف را نشان میدهد که بسیار کم با این مواجه میشویم.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
12