کتاب کوچک نکته های زندگی


معرفی
511 یادآور برای یک زندگی شاد و پر ارزش

توصیهها و پندهای یک پدر به فرزندش که میرفت تا زندگی تازهای را شروع کند .

این جملات کوتاه جمعآوری شده در این کتاب آنقدر ساده است که به راحتی میتوانید به آن عمل کنید و آنقدر با ارزش است که حتما آن را به عزیزانتان هدیه کنید.

(به افکار بزرگ فکر کن، اما از شادیهای کوچک لذت ببر)

Proof 1

Proof 2

  • 511 یادآور برای یک زندگی شاد و پر ارزش

    توصیهها و پندهای یک پدر به فرزندش که میرفت تا زندگی تازهای را شروع کند .

    این جملات کوتاه جمعآوری شده در این کتاب آنقدر ساده است که به راحتی میتوانید به آن عمل کنید و آنقدر با ارزش است که حتما آن را به عزیزانتان هدیه کنید.

    (به افکار بزرگ فکر کن، اما از شادیهای کوچک لذت ببر)

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock