کلیدهای طلایی بازاریابی


معرفی
مجموعه ایاز توصیهها، روشها و ابزارهایی برای مدیران فروش، فروشندهها، بازاریابها و کسانی که با فروش سر و کار دارند.

Proof 1

Proof 2

  • مجموعه ایاز توصیهها، روشها و ابزارهایی برای مدیران فروش، فروشندهها، بازاریابها و کسانی که با فروش سر و کار دارند.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
10