LETS GO 4


معرفی
Student book......................... کتاب درس

work book ............................ کتاب تمرین

این مجموعه دوجلدی یکی از دورههای چهارگانه آموزش زبان انگلیسی برای کسانی است که میخواهند زبان انگلیسی را از ابتدا و پایه شروع کنند و توسط دانشگاه آکسفورد تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

کتاب Student Book - تعداد صفحات 77

کتاب Work Book - تعداد صفحات 80

Proof 1

Proof 2

  • Student book......................... کتاب درس

    work book ............................ کتاب تمرین

    این مجموعه دوجلدی یکی از دورههای چهارگانه آموزش زبان انگلیسی برای کسانی است که میخواهند زبان انگلیسی را از ابتدا و پایه شروع کنند و توسط دانشگاه آکسفورد تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

    کتاب Student Book - تعداد صفحات 77

    کتاب Work Book - تعداد صفحات 80

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
12