درخواست استرداد کالا

لطفا فرم زیر را برای برگشت کالا تکمیل نمایید.


اطلاعات سفارش


* نام:

* نام خانوادگی:

* ایمیل:

* تلفن:

* کد سفارش:

تاریخ سفارش:


اطلاعات سفارش و دلیل بازگشت کالا


* نام کالا:

* کد کالا:

تعداد:

* دلیل بازگشت کالا:


* کالا باز شده است:معیوب و یا سایر جزئیات: